Tumblelog by Soup.io
 • chodzobejmijmniedokrwi
 • psychocukier
 • dziewczynkaodnaleziona
 • brejkamwszystkierule
 • givemeheaven
 • xmartii
 • TyMiJestes
 • midaj
 • Weroniikaa
 • vesania
 • SmerfMaruda
 • wherethehellareyou
 • niepotrzebnaprzygoda
 • Wilalena
 • beliveinme
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

6568 15b7 500
Reposted fromesperantoo esperantoo viaslodziak slodziak
2343 31b9 500
Reposted fromslodziak slodziak
5047 6fc3 500
Reposted fromslodziak slodziak
2019 fd16 500
Reposted fromslodziak slodziak
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viasatyra satyra
7558 6def 500
And sometimes, against all odds, against all logic, 
we still hope... 
Reposted fromsuicidalunicorn suicidalunicorn viasatyra satyra
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viaelinela elinela
6036 3b70 500
Reposted fromverronique verronique viaelinela elinela
Jesień. Przyszły zmiany. Wyczekane, upragnione.
— modlę się aby na lepsze.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaelinela elinela

September 19 2017

6187 c296 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaola4650 ola4650
9338 9ad9
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaclerii clerii
2882 9a5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawetryagain wetryagain
3862 bc92 500
Reposted fromtfu tfu viabreakaway breakaway
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyego myego
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaiamsuperwoman iamsuperwoman
4114 8a15
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasatyra satyra
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viasatyra satyra
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl